DOKUMENTUMOK

Az alapítvány adatai:
NÉV: Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány
Bírósági bejegyzés száma: 1.417.
Bírósági bejegyzési határozat szám: PK 60011/2006/2
Adószám: 18939451-1-19
Számlavezető pénzintézet:
Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet Belvárosi Fiók,
Veszprém, Kossuth L. u. 21. Tel.: (88) 426 711
Számlaszám: 73200189-11276485

ALAPÍTÓ OKIRAT

mely azzal a céllal készült, hogy a 2. § l. pontban megjelölt alapító Wolfgang Amadeus Mozart születésének 250., Bartók Béla születésének 125. évfordulóján tisztelete jeléül, Veszprém Város Vegyeskara közelgő 5O éves jubileuma és több évtizedes kórustagságának okán, közhasznú tevékenységet folytató alapítványt hozzon létre a Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló CLVI. törvény alapján az alábbiak szerint:

I. A közhasznú alapítvány létrehozásának indoka

1. Az alapító úgy ítéli meg, hogy Veszprém város a múltban és jelenben is kiemelkedő színvonalú zenei kultúrával rendelkezett és rendelkezik. A városban olyan nagy tehetségű zenei személyiségek éltek és élnek, akik tehetségükkel és munkájukkal megalapozták városunk hírnevét és zenei életét. A közönségnek nyújtott zenei élményeken túl alapvető feladatuknak tekintették a kulturális örökség megóvását, az ifjúság zenei nevelését és azt, hogy minél több veszprémi polgárt részesítsenek olyan örömben, amely a zenei élvezeteken túl egyre több veszprémi fiatalt és felnőttet ösztönözzön a zene tanulására és aktív művelésére. A városban zajló hangversenyek, fesztiválok helyszínei adottságaiknál fogva mégsem alkalmasak a tökéletes zenei élmény megteremtésére. E cél eléréséhez szüksége van Veszprém városának és polgárainak egy a mai kor követelményeinek megfelelő, európai színtű hangversenyteremre.

II. Általános rendelkezések

1. Az alapító: Péterné Rózsa Mária, 8200 Veszprém, Cseri u. 3. szám alatti lakos.
2. Az alapítvány neve: Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány
3. Az alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Cseri u. 3.
4. Az alapítvány célja:
4.1 A rendelkezésre álló anyagi, szakmai és tapasztalati eszközeivel segíti a veszprémi hangversenyterem létrehozását, az előkészítési, tervezési és beruházási célok megvalósítását.
4.2 A hangversenyterem létesítésének támogatásával lehetőséget kíván teremteni Veszprém fesztiválváros rangjának emeléséhez Európában és Európán kívül.
4.3 Lehetőséget kíván teremteni Veszprém vonzáskörzete, a kistérségek, a megye és a régió számára is színvonalas hangversenyek megrendezésére.
4.4 A zene szolgálatán túl lehetőséget kíván teremteni kiemelkedő jelentőségű ünnepi események, rendezvények megtartására, erősítve a civil szerveződéseket is.
5. Az alapítvány feladatai:
5.1 Pályázati lehetőségeken keresztül pénzügyi forrásokat gyűjt a kitűzött cél eléréséhez.
5.2 A nyilvánossághoz fordulva együttműködést, erkölcsi és pénzügyi támogatást kér minden veszprémi és Veszprémen kívüli személytől, csoporttól, intézménytől, gazdálkodó szervezettől, akik adottsággal és lehetőséggel rendelkeznek az alapítvány céljainak eléréséhez.
5.3 Felajánlja erkölcsi és anyagi támogatását mindazoknak, akik Veszprém hangversenyterméért dolgoznak.
5.4 Megkeresi azokat a szakembereket, akik tudásukkal, tapasztalatukkal elő tudják segíteni a kitűzött célok elérését.
5.5 Felkéri Veszprém város és Veszprém megye Önkormányzatát a kitűzött cél elérésének erkölcsi és anyagi támogatására.
5.6 Felkéri a művelődési intézmények vezetőit és munkatársait, az itt élő és alkotó művészeket, hogy szakmai tapasztalataikkal és kapcsolatrendszerükkel segítsék a kitűzött cél elérését.
5.7 Folyamatos kapcsolatot tart a sajtóval a teljes nyilvánosság és korrekt tájékoztatás céljából.
6. Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- az Alapítvány a fenti közhasznú tevékenységeket - a civil szféra hathatós segítségével és közreműködésével- hangversenyterem megvalósítása érdekében kívánja végezni
7. Csatlakozás:
7.1 Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek egyaránt csatlakozhatnak, ha a II. fejezetben foglalt célkitűzések eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.
7.2 A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a kuratórium dönt.
7.3 Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
7.4 Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el és részükre anyagi támogatást nem nyújt.

III.
1. Az alapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 100 ezer Ft, azaz Százezer forint készpénz, amelyet az alapító befizetett a Kinizsi Takarékszövetkezetnél elhelyezett letéti számlára.
2. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg, amely a rendelkezésre bocsátott készpénzt kamatozó banki betétbe helyezheti, egyéb módon befektetheti, valamint azt az alapítvány céljait megvalósító tevékenység támogatására felhasználhatja.
A kuratórium az alapítvány vagyonával, annak gyarapítása és közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozhat. A gazdálkodása során eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag közhasznú tevékenységére fordíthatja. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.
3. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és titkár, vagy az elnök és bármelyik kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

IV.
1. Az alapítvány kezelője, legfőbb döntést hozó szerve a 7 fős kuratórium. A kuratórium
tagjait az alapító kéri fel 4 évi időtartamra.
A kuratórium összetétele:

A kuratórium elnöke és az alapítvány képviselője:
Kováts Péter Veszprém, Juhar u.35.

A kuratórium titkára:
Szabóné Dr. Antal Edit Veszprém, Egry József u.6/g.

A kuratórium tagjai:
C. Szalai Ágnes Veszprém, Csap u. 19/3.
Erdélyi Ágnes Veszprém, Simon I. u. 4/d.
Péterné Rózsa Mária Veszprém, Cseri u. 3.
Dr. Szakonyi János Veszprém, Hérics u.15.
Dr. Temesvári Balázs Veszprém, Jutási út 69/c.

2. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a 4 éves felkérési idő lejártával,
- a tag halálával,
- a tagságról történő lemondással,
- az alapító általi visszahívással.
3. Az alapító halála esetére, továbbá amennyiben nem tudja tartósan (90nap) ellátni
alapítói jogait és kötelezettségeit, kijelöli maga helyett gyermekét, Dr. Péter Györgyöt
(lakik: 8200 Veszprém, Cseri u.3.; anyja neve: Rózsa Mária).

V.
1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit a napirend megjelölésével és lehetőleg az előterjesztés egyidejű megküldésével, legalább 8 nappal az ülést megelőzően az elnök hívja össze postai úton vagy e-mail-ben.
A kuratórium ülései nyilvánosak, kivételes esetben - például személyi kérdések tárgyalása - a testület egyszerű szótöbbséggel a napirend zárt tárgyalását is elhatározhatja.
A kuratóriumi ülés vezetéséről az elnök gondoskodik.
2. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az elnök öt munkanapon belüli időpontra ismét összehívhatja a kuratórium ülését. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, az ülésen jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határozati formában hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
3. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a meghívottak és megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyv elkészítéséről a kuratórium vezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A kuratórium döntéseit az érintettekkel ajánlott levél formájában közli. Az alapítvány iratai a személyiségi jogokra tekintettel, a kuratórium elnökével való előzetes egyeztetés után megtekinthetők. Az alapítvány esetleges szolgáltatásainak igénybevétele az alapítvány által kiírt pályázat útján lehetséges.
4. A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az alapítvány Alapító okiratának megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonával kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben, továbbá biztosítsa a közalapítvány folyamatos működését.
5. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának, valamint a közhasznú jelentés jóváhagyása. E kérdésekben a kuratórium 2/3-os szavazati aránnyal dönt.
6. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapítónak beszámolni az elvégzett munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A gazdálkodás legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
7. A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásukat általában anyagi ellenszolgáltatás
nélkül látják el, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A kuratóriumi tagok, illetve a kuratórium titkára meghatározott feladat ellátásakor esetenként díjazásban részesülnek. A díjazás összegét a kuratórium állapítja meg.

VI.
Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője:
- Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- Az alapítvány megszűnését követő 2 évig nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak megszűntét megelőző 2 évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

VII.
1. Az alapítvány határozatlan időre jön létre, tevékenységét a hangversenyterem ünnepélyes avatásának napjáig gyakorolja.
2. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el és részükre anyagi támogatást nem nyújt.
3. Az alapítvány bevétele az évi 5 millió forintot nem éri el, így felügyelő bizottság létrehozására nincs szükség.

VIII.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A jelen alapító okiratot a Veszprém Megyei Bírósághoz nyilvántartásba vétel céljából meg kell küldeni. Az alapítvány nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét és ezt követően kezdi meg működését.

Veszprém, 2006. év január hó 26. nap

Péterné Rózsa Mária
alapító

© 2006, Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány